top of page

Helserett

sykehus

Pasient- og brukerrettigheter.

Samtykke, informasjon og medvirkning

Rett til helse- og omsorgshjelp fra spesialisthelsetjeneste

og kommune. 

Privat helsehjelp?

Omsorgsbolig, avlastning, BPA

Tvungent psykisk helsevern

Pasientskadeerstatning

Menneskerettigheter og retten til et verdig liv

«Du bør være frisk for å være syk». Mange opplever dette blir en sannhet i møte med NAV og helsemyndigheter når de er syke eller skadet og trenger hjelp.

 

Hva kan jeg kreve?

Har jeg krav på psykolog eller er en psykiatrisk sykepleier bra nok?

Har kommunen plikt til å tilby meg ergoterapeut?

Jeg ønsker ikke den hjelpen de tilbyr, men har jeg lov til å si nei og be om noe annet?

Kan de nekte meg sykehjemsplass?

De sier jeg er psykisk syk og må behandles med tvang, men jeg er ikke syk!

Barnet mitt trenger hjelp, men barnets mor nekter å samtykke til helsehjelpen. Hva kan jeg gjøre? 

 

Leg Injury

Slike og mange andre spørsmål kan vi hjelpe med.

 

Vi har omfattende helserettslig kompetanse.

 

Vi bistår overfor kommune og spesialisthelsetjeneste.

 

Vi kan bli med i møter og ta oss av henvendelser til helsetjenestene.

 

Vi kan også bistå i spørsmål om pasientskadeerstatning dersom du har fått en skade som følge av svikt ved helsehjelpen.

 

Vi bistår også i saker om tvungent psykisk helsevern og kan representere pasienter både i kontrollkommisjonen og i domstolene. 

Kompetanse

Advokat Ingunn Alvik har lang helserettslig erfaring, både som ansatt i Helsedirektoratet, som advokat og som foreleser. Hun har undervist både jusstudenter og helsepersonell i helserett i en årrekke. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

IMG_5321.jpeg

Retten til helsehjelp

Pasienter og brukere har rett til nødvendig helse- og omsorgshjelp fra kommune og fra spesialisthelsetjeneste når vilkårene for dette er oppfylt. Pasienter kan ikke selv bestemme hva slags behandlingsnivå de til syvende og sist skal få, men helsetjenestene har ikke lov til å tilby hjelp som ligger under en forsvarlig minstestandard. Det er avanserte vurderinger som ligger under hva slags hjelp man blir tilbudt og hva man har rettskrav på å få. Noen ganger er det sprik mellom rettigheter og tilbud, og det kan da være av stor verdi å få hjelp fra en advokat som har kompetanse på hva som kan kreves og hvordan man kan gå frem for å få den hjelpen man mener å ha krav på. All helsehjelp som ytes skal være forsvarlig. Dette gjelder uavhengig av hvem som yter helse- og omsorgshjelpen, hvilket tjenestenivå det er snakk om og hvor i landet pasienten befinner seg. Vi hjelper deg gjerne overfor helse- og omsorgstjenestene og kan gi råd om formålstjenlig fremgangsmåte.

Psykisk helsevern

Psykisk helsehjelp ytes både av kommuner og spesialisthelsetjeneste. Noen ganger er det behov for hjelp fra for eksempel en kommunepsykolog, eller det kan være nødvendig med en henvisning fra fastlege til psykolog. På avtalespesialister.no kan du finne informasjon om ledige psykologer. 

 

Psykisk helsehjelp til pasienter innenfor spesialisthelsetjenesten ytes med hjemmel i psykisk helsevernloven. I denne loven finner man også reglene for når tvang kan iverksettes overfor personer med en alvorlig sinnslidelse. Hovedvilkåret er nettopp at pasienten har en alvorlig sinnslidelse. Kjernen i vilkåret er psykosetilstander som innebærer at man gjerne har vrangforestillinger. Det kan være at man ser og hører noe annet enn de fleste andre. I svært alvorlige tilfeller av anoreksi kan også vilkåret være oppfylt. Det er videre et krav at pasienten mangler samtykkekompetanse. I tillegg må ett av de såkalte tilleggsvilkårene være oppfylt. Det ene vilkåret omtales som behandlingsvilkåret og handler om at pasienten enten vil få sin utsikt til bedring i betydelig grad redusert om tvangsbehandling ikke gis, eller at pasienten vil bli vesentlig verre dersom tvangsbehandlingen opphører. Det andre vilkåret kalles farevilkåret og handler om at pasienten må være til fare for seg selv eller andre. 

Vi har god kompetanse på psykisk helsevernsaker og har prosedert en rekke slike saker i kontrollkommisjoner og i domstolene.

bottom of page