top of page

Erstatningsrett 
 

-når urettferdighet kan gjenopprettes. 
I hvert fall økonomisk. 

penger-13.jpg

Er du blitt skadet etter vold, på jobb, i en bilulykke, ved feilbehandling i helsevesen, mobbing eller annen svikt fra offentlige myndigheter eller andre? Du vil da kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskap eller en offentlig erstatningsordning. Du kan ha krav på utbetalinger under forsikringer, for eksempel en ulykkesforsikring, bilansvarsforsikring eller yrkesskadeforsikring. 

Advokat Alvik har flere års erfaring som personskadeadvokat og har også undervist i erstatningsrett i en årrekke. Vi vurderer om de erstatningsrettslige vilkårene om ansvarsgrunnlag, erstatningsrelevant skade ("økonomisk tap") og adekvat årsakssammenheng er oppfylt. 


Vi beregner erstatningen ved hjelp av avanserte beregningsprogrammerer. 

Usikker på om du kan ha krav på erstatning?

Vi gir deg en uforpliktende vurdering i en samtale om du er usikker på om det kan være grunn til å ta saken videre. 

Tennisspiller i rullestol

Bilansvar

Bilansvarsloven regulerer i hvilke tilfeller det inntrer erstatningsrett i forbindelse med skader som «motorvogner gjer». Alle vanlige motorvogner som biler, motorsykler, snøscootere, mopeder, og i noen grad også elsykler og elsparkesykler, er omfattet. Det er forsikringsplikt for motorvogner. Når det oppstår skade som følge av at motorvogner er innblandet, er det derfor et eller flere forsikringsselskap som trer inn for å forestå erstatningsoppgjøret. Forsikringsselskapet dekker også rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Yrkesskade

Når du blir skadet på jobb har du krav på erstatning dersom de mer spesialiserte vilkårene er oppfylt. Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det er derfor et eller flere forsikringsselskap som trer inn i erstatningssaken. Som utgangspunkt har man krav på full erstatning ved yrkesskader. Det vil først og fremst si at tapspostene ménerstatning, påførte og fremtidige utgifter, påført og fremtidig inntektstap og hjemmearbeidstap kan søkes dekket. Man har også krav på at forsikringsselskapet betaler rimelige og nødvendige advokatutgifter.

Pasientskade

Dersom du er blitt utsatt for en svikt ved helsehjelpen og er blitt skadet som følge av dette, kan du ha krav på pasientskadeerstatning. De alminnelige kravene til ansvarsgrunnlag, erstatningsrelevant skade og påregnelig årsakssammenheng må være oppfylt. Det betyr at det er et krav at du er blitt mer skadet på grunn av svikten ved helsehjelpen enn du ville blitt dersom helsehjelpen hadde vært optimal. Som utgangspunkt dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter av Norsk pasientskadeerstatning eller Pasientskadenemnda.

Voldsoffererstatning

Dersom du er blitt skadet som følge av vold, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Søknaden sendes til kontoret for voldsoffererstatning. Vi kan bistå deg både i søknadsprosessen og i den videre behandlingen av erstatningssaken. Vi tar også oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker og kan da fremme erstatningskrav i forbindelse med straffesaken. Vi følger også opp videre ved behov.

Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveransvaret er regulert i skadeserstatningsloven. Det handler om at en arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig for skader som skyldes at en arbeidstaker har opptrådt uaktsomt og har påført en skade. I aktsomhetsvurderingen er det relevant om arbeidstakeren har gått utenfor det som skadelidte med rimelighet kunne forvente. Mobbesaker, andre brudd på opplæringsloven eller mangelfull oppfølging innen kommunenes helse- og omsorgstjenester kan være omfattet. Også andre saker kan falle innunder arbeidsgiveransvaret, for eksempel at en yrkessjåfør har handlet uaktsomt, at en hjemmehjelp har stjålet verdier fra en pasient eller at en bankansatt har underslått midler. Det er avsagt en rekke dommer om ulike tilfeller som faller under arbeidsgiveransvaret.

Når kan man ha krav på erstatning på grunn av mobbing?

 

Brudd på opplæringsloven, helselovgivning og saksbehandlingsregler m. v. kan danne grunnlag for erstatningssøksmål mot kommunen, og eventuelt også mot Staten. Et rent erstatningssøksmål vil omhandle erstatning etter skadeserstatningslovens regler. Tapsposter som kan kreves dekket er ménerstatning, påførte og fremtidige utgifter, inntektstap, barneerstatning, erstatning for tapt skolegang og inntektstap. I alminnelige erstatningssaker ligger bevisbyrden hos skadelidte, det vil si barnet som er blitt påført en erstatningsrelevant skade på grunn av mangelfull oppfølging, for eksempel mobbing. I noen tilfeller kan også foreldrene ha krav på erstatning, for eksempel på grunn av inntektstap ved mobbing og skolevegring.  I saker om om brudd på opplæringsloven kapittel 9A er bevisbyrden snudd, jf. oppll § 9A-15.

 

 Vilkårene for å ha krav på erstatning er at det må foreligge et ansvarsgrunnlag, en erstatningsrelevant skade, også kalt økonomisk tap, og at det foreligger en påregnelig årsakssammenheng mellom de ulike erstatningsposter og ansvarsgrunnlaget. Relevante ansvarsgrunnlag i mobbesaker er det såkalte arbeidsgiveransvaret og i noen tilfeller organansvaret. Førstnevnte innebærer at noen i kommunen eller fylkeskommunen kan bebreides for å ha handlet eller unnlatt å handle. Man trenger ikke å bevise hvilke enkelthandlinger det er tale om eller hvilke personer som har opptrådt uaktsomt.

 

Organansvaret innebærer at kommunen som sådan blir erstatningsansvarlig fordi personer i kommunens øverste organer har handlet erstatningsbetingende. I en stevning kan man påberope seg begge ansvarsgrunnlag. Dersom det foreligger vedtak fra Statsforvalteren og eventuelt andre dokumenter derfra, vil det være lettere å nå frem med at ansvarsgrunnlaget er oppfylt.

 

Det er særlig spørsmålet om adekvat årsakssammenheng som kan by på problemer. Dersom barn for eksempel over lang tid har mistet skolegang og/eller har fått betydelige psykiske plager, som for eksempel PTSD, er det imidlertid lettere å nå frem. I slike saker vil søksmålet også kunne omfatte mangelfullt helsetilbud, jf. særlig pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

 

Når det gjelder erstatning for barn, for eksempel knyttet til tapt skolegang eller psykiske skader, kan det være hensiktsmessig å vente til de er blitt store nok til at man vet mer om hvordan det går med dem. Erstatning for inntektstap og utgifter for foreldrene kan kreves tidligere, men det er ofte vanskelig å påvise påregnelig årsakssammenheng. Bevisførselen blir enklere dersom man har dokumentasjon på lovbrudd fra Statsforvalter og evt. straffesaksdokumenter fra politiet. Å anmelde enkeltpersoner eller kommuner skal imidlertid sitte langt inne etter vår vurdering, og særlig anmeldelse av enkeltpersoner. Dette vurderer vi sammen med klientene, men vi anbefaler dette tiltaket kun i svært alvorlige tilfeller.

bottom of page