top of page

Om advokat Alvik

IMG_5177.jpeg

Advokat Ingunn Alvik er partner i Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund. Hun har over 20 års juridisk erfaring. Hun har prosedert en rekke saker for barneverns- og helsenemnder og domstoler og har i tillegg erfaring fra offentlig forvaltning og fra akademia.

 

Alvik bistår hovedsakelig Alvik bistår hovedsakelig innen helserett, trygderett,   barnevernrettforeldretvister, erstatningsrettarverett, familierett og  menneskerettigheter, særlig innen barneretten. Hun samarbeider tett med andre advokater i Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund

 

Advokat Ingunn Alvik har vært ansatt ved universitetene OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge hvor hun har undervist og forsket.

 

Advokat Ingunn Alvik underviser, veileder og er sensor ved de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen samt ved barnevern-, sosionom- og sykepleieutdanningene ved OsloMet.

 

Hun brukes også ofte som foredragsholder.

Mer om bakgrunn

I 2021 ble rapporten "Samvær etter omsorgsovertakelse" publisert. Advokat Alvik står bak denne. Den er foreløpig den siste større undersøkelsen av norsk barnevernspraksis etter de mange dommene mot Norge fra Den europeiske menneskerettsdomstolen. Alvik har bistått i mange barnevernssaker og foreldretvistsaker, både i og utenfor rettsapparatet.  

 

Advokat Alvik har utarbeidet en rekke rundskriv og veiledere for helsetjenestene. Blant annet har hun hatt ansvar for de  juridiske delene av de opprinnelige dokumentene til Helsedirektoratets veileder om barn som pårørerenderetningslinjer for overgrepsmottakrundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven samt juridisk tilretteleggelse for elektroniske pasientjournaler og ulike kvalitetsregistre innen helsetjenestene. Hun har arbeidet med taushetsplikt- og personvernregelverket innen helsetjenstene. Alvik har videre vært ansvarlig for retningslinjer til landets kontrollkommisjoner innen psykisk helsevern og for arrangering av den årlige kontrollkommisjonskonferansen. Hun har prosedert en rekke saker om tvungent psykisk helsevern for staten der pasienter mener det ikke er grunnlag for tvangsinnleggelse i psykiatrien. Alvik underviser i helserett for sosionomer og sykepleierstudenter. Hun bistår i helserettslige saker, både på vegne av pasienter i møte med helsevesenet og på vegne av helsepersonell som har behov for juridisk bistand, for eksempel i forbindelse med sanksjoner fra Statens helsepersonellnemnd. Advokat Ingunn Alvik er videre sammen med Bente Ohnstad forfatter for Karnovs lovkommentarer til helse- og omsorgstjensteloven

 

Alvik har også betydelig erfaring som advokat innen personskadeerstatning. Hun har håndert mange saker om erstatning på grunnlag av bilansvaryrkesskader, pasientskader og voldsoffererstatning. Alvik tar også saker om arbeidsgiveransvar og organansvar knyttet til mobbing og mangelfull oppfølging fra kommuner og staten. Hun har hatt ansvaret for undervisning i erstatningsrett ved Universitetet i Sørøst-Norge i seks år.

 

Alvik har betydelig kompetanse på opplæringsloven kapittel 9A og mobbesaker, både som følge av undervisning og advokatoppdrag. Hun håndeterer også alvorlige mobbesaker overfor media ved behov. For tiden er hun involvert i innspilling av Brennpunkt-dokumentar om mobbing i norske skoler. 

 

Alvik skrev sin hovedoppgave Familiehensynsprinsippet i arbeidslivet og barns rett til omsorg da hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

LA OSS JOBBE SAMMEN!

bottom of page