top of page
NAV.jpg

Du bør være frisk for å være syk eller skadet. Det blir dessverre en sannhet for mange i møte med helsevesen og trygdemyndigheter når man ikke lenger har samme kapasitet som tidligere. Vi hjelper deg gjerne. 

Rullestol ikon

Når du blir sykmeldt på grunn av sykdom eller skade, har du krav på sykepenger. Etter hvert som sykepengeperioden forlenges blir kravene til stønadsmottakeren strengere. Etter ett år kan det bli spørsmål om man har krav på arbeidsavklaringspenger. Neste skritt er uføretrygd. Underveis i denne prosessen føler mange seg sviktet og mistrodd av systemet ved at det stilles spørsmål ved om ulike vilkår er oppfylt, og de kan få avslag på søknader slik at det er nødvendig å klage. Man kan også ha krav på andre typer ytelser, det være seg tilskudd til arbeidsreiser, omsorgsstønad, pleiepenger, dagpenger under arbeidsledighet osv. Vi hjelper deg med å holde styr på jungelen av paragrafer, rettigheter og plikter. 

Artikkel i magasinet for personskade

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger ytes stort sett etter at man har mottatt sykepenger i ett år. Det er et krav for å motta arbeidsavklaringspenger at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade.

Personer som har behov for trygdeytelser, kan noen ganger føle seg mistrodde og underlegne i møtet med NAV. Vi har bistått i mange trygderettssaker, både i søknadsprosesser, klageomgang, overfor trygderetten og videre i rettssystemet.

Uføretrygd

Etter at man har mottatt først sykepenger og deretter arbeidsavklaringspenger kan man ha krav på uføretrygd dersom arbeidsevnen er varig nedsatt med minst halvparten og dette skyldes sykdom eller skade. Vi bistår i prosessen med å søke om uføretrygd, klage og eventuelt ta saken videre inn for trygderetten og rettsapparatet.

IMG_5160.jpeg

Advokat Ingunn Alvik

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Har du fått avslag på en søknad?

 

Hvis vår bistand fører til at vedtaket endres, vil vi søke om at advokatutgifter blir dekket. 

Trygdesaker løses som oftest utenfor rettssalene. Men blir det nødvendig bringer vi saken inn for rettssystemet dersom vi mener det er gode grunner til det. Ofte opplever vi å få endret et vedtak ved hjelp av juridisk formulerte klager. 

IMG_5248.jpeg
bottom of page